Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS!!! "Zostań ulubionym bohaterem"

Utworzono dnia 28.08.2021

Zapraszamy do udziału w konkursie online "Zostań ulubionym bohaterem"

Szczegóły uczestnictwa dostępne są w poniższym i załączonym regulaminie

Regulamin

Konkursu online "Zostań ulubionym bohaterem"


 

I. Organizatorem konkursu jest grupa nieformalna „SpotkajMy się!” wraz z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Zadanie dofinansowano ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021

II. Konkurs ma na celu stworzenie możliwości wyrażania swoich pasji i artystycznych wśród mieszkańców gminy Gowarczów, pobudzenie do twórczego podejścia do podejmowanej tematyki.

IIIUczestnikiem Konkursu mogą być dzieci m i młodzież z terenu gminy Gowarczów oraz okolicOsoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie Uczestnikami.

IV. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonaniu charakteryzacji na ulubioną postać filmową/bajkową/serialową oraz przesłania jej w formie zdjęcia wykonanego za pomocą urządzenia mobilnego bądź aparatu fotograficznego.

 

V. Zdjęcia konkursowe, swoje imię i nazwisko oraz imię/nazwę postaci, prosimy przesyłać do dnia 19.09.2021 do godziny 18:00 na maila: spotkajmysiezfilmem@gmail.com w tytule wiadomości podając nazwę Konkursu "Zostań ulubionym bohaterem".

 

VI. Nadesłanie pracy jest równoznaczne:

a. ze zgłoszeniem pracy do konkursu,

b. z akceptacją niniejszego regulaminu,

c. z potwierdzeniem pełni praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac,

d. z nieodpłatnym udzieleniem prawa Organizatorowi konkursu do umieszczenia nadesłanej pracy w Internecie oraz prezentacji publicznej w formie wystaw, plakatów, kalendarzy, itp. wydawnictw.

e. z wyrażeniem zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych autora prac przez CKiAL w Gowarczowie według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

VII. Oceny nadesłanych zdjęć dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa wg kryteriów: kreatywność ujęcia tematu, staranność wykonania zdjęcia. Werdykt jury oraz rozdanie nagród nastąpi 20 września o godz. 17:00 w sali kameralnej CKiAL.

 

VIII. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

 

X. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

XI. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu Fotograficznego pt. "Zostań ulubionym bohaterem" organizowanego przez grupę nieformalną „SpotkajMy się!” oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie i że akceptuję wszystkie warunki regulaminu.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu "Zostań ulubionym bohaterem" zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

3. Oświadczam, że moja praca utrwalona w postaci zdjęcia i przesłana na Konkursu "Zostań ulubionym bohaterem" e jest wynikiem samodzielnej pracy oraz udzielam Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu przez czas nieokreślony na terytorium całego świata na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (b) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą; (c) użyczenie egzemplarzy utworu; (d) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; (e) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.1 Oświadczam, iż przysługują mi pełne prawa, w tym autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, a w szczególności, że utwór ten jako całość ani jego fragmenty nie naruszają praw osób trzecich.

4. Wyrażam zgodę na stacjonarną prezentację przez Konkursu "Zostań ulubionym bohaterem" pracy konkursowej oraz jej publikację w Internecie. Prace konkursowe będą publikowane i rozpowszechniane w celu promocji działalności przez Konkursu"Zostań ulubionym bohaterem"

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie z siedzibą: PL XX-lecia 25 26-225 Gowarczów , NIP: 658-188-78-34, REGON: 260065713

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, którym jest Agnieszka Radke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod.ckial@onet.pl

 3. Administrator danych osobowych Państwa dane wyłącznie w celu:

  - przeprowadzenia Konkursu Fotograficznego pt. "Piękno natury kobiet" ;

  - ogłoszenia laureatów Konkursu i przekazania nagród;

  - publikacji na stronie internetowej Administratora informacji związanych z przeprowadzeniem i wynikami Konkursu;

  dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu udokumentowania zgody na udział Uczestnika w Konkursie.

 4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. lit. a RODO, to jest wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych oraz art. 6 lit. c RODO tzn. że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statystyce publicznej, rachunkowości.

 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

 6. Podanie przez Pana/Panią danych obowiązkowych jest dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane

 8. W zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesieni sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

 9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres:iod.ckial@onet.pl

 10. 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

NASZA PLACÓWKA

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny